wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Kolegia doktorskie WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Socjologia > Rekrutacja

image: Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

KOLEJNA REKRUTACJA - NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 - ODBĘDZIE SIĘ LATEM 2022 ROKU. TERMINY I ZASADY REKRUTACJI ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE Z WYPRZEDZENIEM.

KOLEGIUM DOKTORSKIE SOCJOLOGII w dyscyplinie naukowej: nauki socjologiczne

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich: 02.08.2021 r. (www.irka.uni.wroc.pl)

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców: 02.08.2021 r. (https://international-applications.uni.wroc.pl)

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich i cudzoziemców (decyduje data wykonania przelewu): 31.08.2021 r., godzina 10:00

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich

Do dnia 31.08.2021 r., godzina 13:00
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,
pok. 35 ul. Koszarowa 3; 51-149 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: www.irka.uni.wroc.pl
(w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022)


Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców

Do dnia 31.08.2021 r., godzina 13:00
Biuro Współpracy Międzynarodowej
pok. 36
pl. Uniwersytecki 1;
50-137 Wrocław

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem strony: https://international-applications.uni.wroc.pl
(w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022)


Ostateczny termin złożenia dokumentów w wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022: do dnia 23.09.2021 r.

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców

13.09.2021, godz. 9:30

Wydział Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3, pokój 229 (w budynku Instytutu Studiów Międzynarodowych)
51-149 Wrocław

 

W uzasadnionych przypadkach postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego: .

Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną:

Egzamin on-line przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Skype / MS Teams / Cisco Webex, po uprzednim indywidualnym ustaleniu godziny (z uwzględnieniem ewentualnych różnic czasowych) z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.

Limit przyjęć: 3 osoby

Uchwała nr 8/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2020/2021  

Uchwała nr 22/20 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2021/2022

Szczegółowe zasady rekrutacji do Kolegium Nauk Socjologicznych Szkoły Doktorskiej UWr:

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);
 2. kwestionariusz osobowy wypełniony we właściwym systemie internetowej rekrutacji kandydatów - IRK lub IRC (w przypadku cudzoziemców) 
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku  dyplomu  uzyskanego poza  granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;
 4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;
 5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;
 6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu (w przypadku cudzoziemców); istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego;
 8. dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;
 9. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 10. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej (do pobrania tutaj: https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/06/OSWIADCZENIE_SD-UWR-luty-2020-1.rtf)

Zasady rekrutacji:

 1. Do Kolegium Doktorskiego Socjologii przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.
 2. O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Socjologii decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.
 3. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczące projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.
 4. Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin wstępny może być zrealizowany w formie wideokonferencji.
 5. Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia do Kolegium Doktorskiego Socjologii wynosi 60 punktów.
 6. Ustala się następującą punktację za projekt rozprawy doktorskiej, osiągnięcia naukowe i egzamin wstępny:

 

ZASADY REKRUTACJI

1.

 

Forma postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

 

egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna *

 

1) projekt badawczy

2) egzamin ustny

3) ocena aktywności naukowej i dydaktycznej przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej

2.

 

 

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej (w tym ewentualna lista zagadnień egzaminacyjnych)

 

Lista zagadnień do egzaminu:

 

·       Podstawowe pojęcia socjologii.

·       Społeczeństwo w ujęciu makro i mikrostrukturalnym.

·       Teorie socjologiczne: podstawowe założenia i twierdzenia.

·       Podstawowe problemy socjologii szczegółowych.

·       Współczesne teorie zmian społecznych.

·       Socjologiczne ujęcia globalizacji.

·       Kultura i tożsamość.

·       Konceptualizacja i projektowanie badań społecznych.

·       Kluczowe debaty we współczesnej metodologii badań społecznych.

·       Podejścia ilościowe i jakościowe do analizy danych w socjologii.

3.

 

Zalecana literatura (dodatkowo adres strony internetowej, zawierającej wykaz literatury)

 

·       Berger, Peter (2007) Zaproszenie do socjologii,Warszawa: PWN.

·       Creswell, John, (2013) Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo UJ.

·       Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (2019) Metody badań jakościowych. Tom I I II: Warszawa: PWN.

·       Giddens, Anthony (2012) Socjologia, Warszawa: PWN.

·       Mills, C. Wright (2007) Wyobraźnia socjologiczna, Warszawa: PWN.

·       Silverman, David (2008) Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: PWN.

·       Szacki, Jerzy (2005) Historia myśli socjologicznej, Warszawa: PWN.

·       Sztompka, Piotr (2012) Socjologia: analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.

·       Turner, Johnatan H. (2015) Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: PWN.

·       Babbie Earl (2016) The Basics of Social Research, Boston: Cengage Learning.

·       Berger, Peter (2011) Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective, Open Road Media.

·       Cresswell, John (2019) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage.

·       Denzin, Norman., Lincoln, Yvonna (2011) The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th edition, London: Sage.

·       Giddens, Anthony (2009) Sociology, London: Polity Press.

·       Mills, C. Wright (2000) The Sociological Imagination, Oxford: Oxford University Press.

·       Ritzer, George, Stepinsky, Jeffrey (2018) Sociological theory (10th edition), London: Sage Publications.

·       Roberts, Kenneth (2009) Key concepts in sociology, Basingstoke: Palgrave.

·       Silverman David (2010) Doing Qualitative Research, Sage: London.

·       Turner, Johnatan H. (2002) The Structure of Sociological Theory. Wadsworth Publishing

4.

Kryteria oceny

 

 

Szczegółowe kryteria oceny

 

1) KRYTERIA OCENY PROJEKTU BADAŃ:

·       sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego: poprawność postawienia problemu w kontekście debat toczonych w socjologii, znaczenie podejmowanej problematyki, nowatorstwo proponowanych badań (0-10 pkt.)

·       konceptualizacja problemu badawczego, w tym osadzenie w teorii z zakresu socjologii, przyjęta aparatura pojęciowa (0-10 pkt.)

·       przegląd literatury: przedstawienie stanu wiedzy i badań, adekwatność doboru źródeł i ich aktualność (0-5 pkt.)

·       metodologia: adekwatność używanych metod i technik badawczych , sposób ich implementacji w projektowanych badaniach (0-10 pkt.)

·       plan badań, zawierający opis  zadań badawczych i ich celowość (zakładane efekty) wraz z harmonogramem prac (0-10 pkt.)

·       wykonalność projektu: ocena możliwości realizacji badań oraz ich wpływu na poszerzenie granic istniejącej wiedzy (0-5 pkt.)

ŁĄCZNIE ZA PROJEKT BADAWCZY: 0-50 pkt.

 

2) EGZAMIN:

 

 • dwa pytania dotyczące ogólnej wiedzy z zakresu socjologii zgodne z podaną listą zagadnień;
 • pytanie dotyczące przedstawionego projektu badawczego, obejmujące jedną z poniższych kwestii:

1) metodologii proponowanych badań,

2) problemu badawczy, m.in. jego uzasadnienie, aktualność, znaczenie dla rozwoju dyscypliny, powiązania pytań szczegółowych i hipotez,

3) podejmowanego tematu / obszaru badań, w tym  np. stanu teorii, literatury przedmiotu, prowadzonych badań.

Każde pytanie oceniane jest w skali 0-10 pkt.

 

ŁĄCZENIE ZA EGZAMIN: 0-30 pkt.

 

3) AKTYWNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

 

ocena na podstawie przedstawionych dokumentów, obejmująca:

 • recenzowane publikacje naukowe, ze szczególnym wskazaniem na publikacje indeksowane w bazach SCOPUS i Web of Science
 • uczestnictwo z wystąpieniem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
 • udział w projektach badawczych
 • aktywność na rzecz popularyzacji nauki
 • aktywność w naukowych kołach studenckich itp.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym
 • inne

 

ŁĄCZNIE ZA AKTYWNOŚĆ NAUKOWĄ I DYDAKTYCZNĄ: 0-20 pkt.

 

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

 

60

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego

 

100

5.

 

 

Język postępowania rekrutacyjnego

 

 

j. polski / j. angielski

6.

Wymagane dokumenty

1.   podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);

2.   kwestionariusz osobowy wypełniony we właściwym systemie internetowej rekrutacji kandydatów - IRK lub IRC (w przypadku cudzoziemców)

3.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku dyplomu uzyskanego poza  granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;

4.    pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;

5.    wstępny projekt badań realizowanych na potrzeby rozprawy doktorskiej;

6.    certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

7.   kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu (w przypadku cudzoziemców); istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego;

8.   dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność naukową i dydaktyczną, w tym wykaz publikacji (wraz z kopiami), konferencji naukowych (wraz z zaświadczeniami o udziale) oraz dokumenty poświadczające aktywność badawczą, dydaktyczną, studencką i popularyzatorską.

9.    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

10.  oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej (do pobrania tutaj: https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/06/OSWIADCZENIE_SD-UWR-luty-2020-1.rtf)

7.

Limit przyjęć (dodatkowo ewentualny limit przyjęć w ramach projektów badawczych)

4 (w II turze: 3)

 

 

8.

 

 

Informacje dodatkowe

 

 

Kształcenie w Kolegium odbywa się w j. angielskim.

Dokumenty wskazane w punkcie 6. należy złożyć w j. polskim lub j. angielskim.

*wskazać właściwą formę