wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Kolegia doktorskie WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Socjologia > Rekrutacja

image: Rekrutacja

 

 

 

 

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE SOCJOLOGII w dyscyplinie naukowej: nauki socjologiczne

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla obywateli polskich: 1 czerwca 2022 (www.irka.uni.wroc.pl)

Rozpoczęcie elektronicznej rejestracji dla cudzoziemców: 1 czerwca 2022 (https://international-applications.uni.wroc.pl)

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych dla obywateli polskich i cudzoziemców (decyduje data wykonania przelewu): 30 sierpnia 2022, godzina 10:00

Termin i miejsce składania dokumentów dla obywateli polskich

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3, pok. 36
51-149 Wrocław


lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem
strony:
www.irka.uni.wroc.pl


W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023.


Termin i miejsce składania dokumentów dla cudzoziemców

Do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00
Biuro Współpracy Międzynarodowej pok. 36
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław


lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem
strony:
https://international-applications.uni.wroc.pl


W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023. 

Ostateczny termin złożenia wersji papierowej w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 uchwały Nr 140/2021 SENATU
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023 

Do dnia 23 września 2022 r.

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców

12 września 2022 r. godz. 9:00
Instytut Socjologii
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

W uzasadnionych przypadkach postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych środków komunikacji elektronicznej. 

Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego

13 września 2022 r. godz. 13:00

Procedura postępowania kwalifikacyjnego uwzględniająca obecną sytuację epidemiczną:

Egzamin on-line przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Skype /MS Teams/Cisco Webex) po uprzednim indywidualnym ustaleniu godziny (z uwzględnieniem ewentualnych różnic czasowych) z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej.

Limit przyjęć: 4 osoby

Uchwała nr 140/2021 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2022/2023(PDF / 527.63 kb)

Uchwała nr 22/20 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2020 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 72/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2021/2022

Szczegółowe zasady rekrutacji do Kolegium Nauk Socjologicznych Szkoły Doktorskiej UWr:

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);
 2. kwestionariusz osobowy wypełniony we właściwym systemie internetowej rekrutacji kandydatów - IRK lub IRC (w przypadku cudzoziemców) 
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku  dyplomu  uzyskanego poza  granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;
 4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;
 5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;
 6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu (w przypadku cudzoziemców); istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego;
 8. dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;
 9. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 10. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej (do pobrania tutaj: https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/06/OSWIADCZENIE_SD-UWR-luty-2020-1.rtf)

Zasady rekrutacji:

 1. Do Kolegium Doktorskiego Socjologii przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.
 2. O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Socjologii decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.
 3. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczące projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.
 4. Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin wstępny może być zrealizowany w formie wideokonferencji.
 5. Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia do Kolegium Doktorskiego Socjologii wynosi 60 punktów.
 6. Ustala się następującą punktację za projekt rozprawy doktorskiej, osiągnięcia naukowe i egzamin wstępny:

 

ZASADY REKRUTACJI

1.

 

Forma postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

 

egzamin kwalifikacyjny (ustny lub pisemny); rozmowa kwalifikacyjna *

 

1) ocena projektu badawczego

2) egzamin ustny

3) ocena aktywności naukowej i dydaktycznej przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej

2.

 

 

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej (w tym ewentualna lista zagadnień egzaminacyjnych)

 

Lista zagadnień do egzaminu:

 

·       Podstawowe pojęcia socjologii.

·       Społeczeństwo w ujęciu makro i mikrostrukturalnym.

·       Teorie socjologiczne: podstawowe założenia i twierdzenia.

·       Podstawowe problemy socjologii szczegółowych.

·       Współczesne teorie zmian społecznych.

·       Socjologiczne ujęcia globalizacji.

·       Kultura i tożsamość.

·       Konceptualizacja i projektowanie badań społecznych.

·       Kluczowe debaty we współczesnej metodologii badań społecznych.

·       Podejścia ilościowe i jakościowe do analizy danych w socjologii.

3.

 

Zalecana literatura

 

Babbie Earl (2017, 7th edition or earlier) The Basics of
Social Research, Boston: Cengage Learning.

Berger, Peter (2011) Invitation to Sociology. A Humanistic
Perspective, Open Road Media.

Cresswell, John (2019) Research Design: Qualitative,
Quantitative and Mixed Methods Approaches, London:
Sage.

Denzin, Norman., Lincoln, Yvonna (2011) The Sage
Handbook of Qualitative Research, 4th edition, London:
Sage.

Giddens, Anthony, Sutton P. (2017 or
earlier) Sociology, London: Polity Press.

Mills, C. Wright (2000) The Sociological
Imagination, Oxford: Oxford University Press.

Ritzer, George, Stepinsky, Jeffrey (2018) Sociological
theory (10th edition), London: Sage Publications.

Roberts, Kenneth (2009) Key concepts in
sociology, Basingstoke: Palgrave.

Silverman David (2017, 5th edition or earlier) Doing
Qualitative Research, Sage: London.

Turner, Johnatan H. (2002) The Structure of Sociological
Theory. Wadsworth Publishing

4.

Kryteria oceny

 

 

Szczegółowe kryteria oceny

 

1) KRYTERIA OCENY PROJEKTU BADAŃ:

·       sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego: poprawność postawienia problemu w kontekście debat toczonych w socjologii, znaczenie podejmowanej problematyki, nowatorstwo proponowanych badań (0-10 pkt.)

·       konceptualizacja problemu badawczego, w tym osadzenie w teorii z zakresu socjologii, przyjęta aparatura pojęciowa (0-10 pkt.)

·       przegląd literatury: przedstawienie stanu wiedzy i badań, adekwatność doboru źródeł i ich aktualność (0-5 pkt.)

·       metodologia: adekwatność używanych metod i technik badawczych , sposób ich implementacji w projektowanych badaniach (0-10 pkt.)

·       plan badań, zawierający opis  zadań badawczych i ich celowość (zakładane efekty) wraz z harmonogramem prac (0-10 pkt.)

·       wykonalność projektu: ocena możliwości realizacji badań oraz ich wpływu na poszerzenie granic istniejącej wiedzy (0-5 pkt.)

ŁĄCZNIE ZA PROJEKT BADAWCZY: 0-50 pkt.

 

2) EGZAMIN USTNY:

 

 • dwa pytania dotyczące ogólnej wiedzy z zakresu socjologii zgodne z podaną listą zagadnień;
 • pytanie dotyczące przedstawionego projektu badawczego, obejmujące jedną z poniższych kwestii:

1) metodologię proponowanych badań,

2) problem badawczy, m.in. jego uzasadnienie, aktualność, znaczenie dla rozwoju dyscypliny, powiązania pytań szczegółowych i hipotez,

3) podejmowany temat / obszar badań, w tym np. stan teorii, literatury przedmiotu, prowadzonych badań.

Każde pytanie oceniane jest w skali 0-10 pkt.

 

ŁĄCZENIE ZA EGZAMIN: 0-30 pkt.

 

3) AKTYWNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

 

ocena na podstawie przedstawionych dokumentów, obejmująca:

 • recenzowane publikacje naukowe, ze szczególnym wskazaniem na publikacje indeksowane w bazach SCOPUS i Web of Science
 • uczestnictwo z wystąpieniem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
 • udział w projektach badawczych
 • aktywność na rzecz popularyzacji nauki
 • aktywność w naukowych kołach studenckich itp.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym
 • inne

 

ŁĄCZNIE ZA AKTYWNOŚĆ NAUKOWĄ I DYDAKTYCZNĄ: 0-20 pkt.

 

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

 

60

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego

 

100

5.

 

 

Język postępowania rekrutacyjnego

 

 

j. angielski

6.

Wymagane dokumenty

1. podanie z informacją o planowanym temacie rozprawy
doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna
naukowego;
2. podanie w sprawie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej
wydrukowane z systemu IRK/IRC, podpisane przez
kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego i
ewentualnego kształcenia w Szkole Doktorskiej;
3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” - kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię) lub zaświadczenie ze swojego dziekanatu o ukończeniu trzeciego; roku jednolitych studiów magisterskich wraz z zaświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie statusu beneficjenta „Diamentowego Grantu”. Dyplomy uzyskane za granicą wymagają uwierzytelnienia w formie legalizacji albo apostille.
4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcia kandydata opieką naukową;
5. wstępny projekt badań realizowanych na potrzeby rozprawy doktorskiej;
6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość
języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE,TOEFL, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne,
międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia
certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język
angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie
edukacji lub jest językiem ojczystym;
7. dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność
naukową i dydaktyczną, w tym wykaz publikacji (wraz z
kopiami), konferencji naukowych (wraz z zaświadczeniami o udziale) oraz dokumenty poświadczające aktywność
badawczą, dydaktyczną, studencką i popularyzatorską;
8. oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zawierające informacje: czy posiada lub nie posiada stopień doktora, czy jest nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, czy jest doktorantem innego kolegium Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego lub innej Szkoły Doktorskiej.
9. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:
1. tłumaczenie na język polski dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę
tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego)
lub polskiego konsula;
2. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem.
Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu
wstępnego bez kserokopii dokumentu, potwierdzającego
legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku
pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego. 

7.

 

 

Informacje dodatkowe

 

 

Kształcenie w Kolegium odbywa się w języku angielskim.
Dokumenty wskazane w punkcie 6. należy złożyć w języku
polskim lub języku angielskim. Wyjątek stanowi dokument w pkt. 6.3, który obowiązkowo musi być przede wszystkim
przetłumaczony na język polski. 

*wskazać właściwą formę