wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Kolegia doktorskie WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauki o Bezpieczeństwie > Rekrutacja > Zasady rekrutacji

image: Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Doktorskiej UWr:

Wymagane dokumenty:

 1. podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);
 2. kwestionariusz osobowy wypełniony we właściwym systemie internetowej rekrutacji kandydatów - IRK lub IRC (w przypadku cudzoziemców) 
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku  dyplomu  uzyskanego poza  granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;
 4. pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;
 5. wstępny projekt rozprawy doktorskiej;
 6. certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu (w przypadku cudzoziemców); istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego;
 8. dokumenty należy złożyć w języku polskim lub angielskim;
 9. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Zasady rekrutacji:

 1. Do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie przyjmowani będą kandydaci na zasadzie konkursu, w ramach dostępnego limitu miejsc.
 2. O przyjęciu do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie decyduje wynik konkursu wyrażony w punktach.
 3. Punktowane są: zaakceptowany przez proponowanego opiekuna naukowego projekt rozprawy doktorskiej, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i działalność w studenckim ruchu naukowym, odpowiedzi w czasie ustnego egzaminu wstępnego na pytania dotyczące projektu rozprawy doktorskiej oraz wiedzy ogólnej kandydata z dyscypliny naukowej.
 4. Za zgodą komisji rekrutacyjnej egzamin wstępny może być zrealizowany w formie wideokonferencji.
 5. Minimalny próg punktowy wymagany do przyjęcia do Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie wynosi 60 punktów.
 6. Ustala się następującą punktację za projekt rozprawy doktorskiej, osiągnięcia naukowe i egzamin wstępny:

 

ZASADY REKRUTACJI

1.

 

Forma postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

 

ustny egzamin kwalifikacyjny 

 

1) projekt badawczy

2) egzamin ustny

3) ocena aktywności naukowej i dydaktycznej przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej

2.

 

 

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego/ rozmowy kwalifikacyjnej (w tym ewentualna lista zagadnień egzaminacyjnych)

 

Lista zagadnień do egzaminu:

 • Współczesne teorie bezpieczeństwa - modele i cechy
 • Instytucjonalny system bezpieczeństwa narodowego
 • Konflikty współczesnego świata - charakterystyka
 • Współna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
 • Systemy reagowania kryzysowego
 • Międzynarodowe systemy polityczne
 • Międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka
 • Systemy bezpieczeństwa zbiorowego - struktury i cechy
 • Procesy globalizacyjne a współczesne konflikty
 • Aspekty kulturowe we współczesnych procesach migracyjnych.

3.

 

Zalecana literatura 

 

 • Baykies, J., Smith, S. (red.) (2008), Globalizacja polityki światowej: Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Bieńczyk-Missala, A. (2018), Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka: Międzynarodowe instytucje i instrumenty, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;
 • Bierzanek, R. (1977), Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ, Warszawa: Wydawnictwo MON;
 • Ciupiński, A. (2013), Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, Warszawa: Difin;
 • Czaputowicz, J. (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe: Współczesne koncepcje, Warszawa;
 • Gryz, J., Ketler, W. (red.) (2012), Systemu reagowania kryzysowego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;
 • Gryz, J., (2009), Systemy reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek;
 • Kuźniar R., (2008), Prawa człowieka: Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo Scholar;
 • Misiuk, A. (2013), Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa: Difin;
 • Szymański, W. (2002), Globalizacja: Wyzwania i zagrożenia, Warszawa: Difin;
 • Zięba, R. (red.) (2018), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Poltex;
 • Ziętek, A.W. (2013), Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;

 

4.

Kryteria oceny

 

 

Szczegółowe kryteria oceny

 

1) KRYTERIA OCENY PROJEKTU BADAŃ:

·       sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego: poprawność postawienia problemu w kontekście dyskursu prowadzonego w naukach o bezpieczeństwie, znaczenie podejmowanej problematyki, nowatorstwo proponowanych badań (0-5 pkt.)

·       konceptualizacja problemu badawczego, w tym osadzenie w teorii z zakresu nauk o bezpieczeństwie, przyjęta aparatura pojęciowa (0-5 pkt.)

·       przegląd literatury: przedstawienie stanu wiedzy i badań, adekwatność doboru źródeł i ich aktualność (0-5 pkt.)

·       metodologia: adekwatność używanych metod i technik badawczych , sposób ich implementacji w projektowanych badaniach (0-5 pkt.)

·       plan badań, zawierający opis  zadań badawczych i ich celowość (zakładane efekty) wraz z harmonogramem prac (0-5 pkt.)

·       wykonalność projektu: ocena możliwości realizacji badań oraz ich wpływu na poszerzenie granic istniejącej wiedzy (0-5 pkt.)

ŁĄCZNIE ZA PROJEKT BADAWCZY: 0-30 pkt.

 

2) EGZAMIN:

 

 • dwa pytania dotyczące ogólnej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie zgodne z podaną listą zagadnień;
 • dwa pytania dotyczące przedstawionego projektu badawczego, obejmujące jedną z poniższych kwestii:

1) metodologii proponowanych badań,

2) problemu badawczy, m.in. jego uzasadnienie, aktualność, znaczenie dla rozwoju dyscypliny, powiązania pytań szczegółowych i hipotez,

3) podejmowanego tematu / obszaru badań, w tym  np. stanu teorii, literatury przedmiotu, prowadzonych badań.

Każde pytanie oceniane jest w skali 0-10 pkt.

 

ŁĄCZENIE ZA EGZAMIN: 0-40 pkt.

 

3) AKTYWNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

 

ocena na podstawie przedstawionych dokumentów, obejmująca:

 • recenzowane publikacje naukowe, ze szczególnym wskazaniem na publikacje indeksowane w bazach SCOPUS i Web of Science
 • uczestnictwo z wystąpieniem w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
 • udział w projektach badawczych
 • aktywność na rzecz popularyzacji nauki
 • aktywność w naukowych kołach studenckich itp.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym
 • inne

 

ŁĄCZNIE ZA AKTYWNOŚĆ NAUKOWĄ I DYDAKTYCZNĄ: 0-30 pkt.

 

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego

 

60

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w czasie postępowania rekrutacyjnego

 

100

5.

 

 

Język postępowania rekrutacyjnego

 

 

j. polski / j. angielski

6.

Wymagane dokumenty

1.   podanie (z informacją o planowanym temacie rozprawy doktorskiej oraz nazwiskiem proponowanego opiekuna naukowego);

2.   kwestionariusz osobowy wypełniony we właściwym systemie internetowej rekrutacji kandydatów - IRK lub IRC (w przypadku cudzoziemców)

3.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (oryginał będzie do wglądu celem potwierdzenia zgodności z oryginałem); w przypadku dyplomu uzyskanego poza  granicami Polski wymagane apostille lub legalizacja dokumentu;

4.    pisemna opinia opiekuna naukowego wybranego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na temat projektu rozprawy doktorskiej wraz z deklaracją objęcie kandydata opieką naukową;

5.    wstępny projekt badań realizowanych na potrzeby rozprawy doktorskiej;

6.    certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,5, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty); z obowiązku przedstawienia certyfikatu zwolnieni są kandydaci, dla których język angielski był językiem wykładowym na poprzednim etapie edukacji lub jest językiem ojczystym;

7.   kserokopia dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu wraz z oryginałem do wglądu (w przypadku cudzoziemców); istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego bez kserokopii dokumentu potwierdzającego legalizację pobytu i jej dostarczenia dopiero w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego;

8.   dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność naukową i dydaktyczną, w tym wykaz publikacji (wraz z kopiami), konferencji naukowych (wraz z zaświadczeniami o udziale) oraz dokumenty poświadczające aktywność badawczą, dydaktyczną, studencką i popularyzatorską.

9.    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

7.

Limit przyjęć (dodatkowo ewentualny limit przyjęć w ramach projektów badawczych)

5

 

 

8.

 

 

Informacje dodatkowe

 

 

Kształcenie w Kolegium odbywa się w j. polskim lub j. angielskim.

Dokumenty wskazane w punkcie 6. należy złożyć w j. polskim lub j. angielskim.

*wskazać właściwą formę