wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Kolegia doktorskie WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Socjologia > Aktualności > Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego

ZARZĄDZENIE Nr 12/2023 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 209 ust. 4, 7 i ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki stypendium doktoranckiego w wysokości:
a) 2668,00 zł miesięcznie brutto - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
b) 4110,00 zł miesięcznie brutto - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

§ 2. W przypadku doktoranta posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wysokość stypendium doktoranckiego, o którym mowa w § 1 zostaje podwyższona o kwotę 801,00 zł miesięcznie brutto.

§ 3. Doktorant, który uzyskał pozytywny wynik z oceny śródokresowej, zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy w wymiarze przekraczającym połowę wymiaru czasu pracy, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości 1644,00 zł miesięcznie brutto.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. badań naukowych.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.